HMS

Biomasa

Biomasa – co to jest?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ( Dz. U. 2008, Nr 156, poz. 969) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji".

Rodzaje biomasy

Ze względu na stan skupienia biomasa może być dostarczana w firmie luźnej, pelletu lub brykietu. Ze względu na rodzaj surowca, można wyróżnić biomasę pochodzenia rolniczego (biomasa agro) i biomasę pochodzenia drzewnego (biomasa drzewna).

Biomasa drzewna

Biomasa drzewna to surowiec w postaci drewna, którą najczęściej pozyskuje się podczas wycinki lasów. Do celów energetycznych wykorzystuje się odpady utworzone podczas obróbki drewna tzn. wióry, trociny, skrawki itp. Takimi produktami recyklingu drewna są pellety.

Pellet – wydajne, ekologiczne i odnawialne paliwo w postaci granulatu. Charakteryzuje je wysoka wartość energetyczna oraz niska zawartość popiołu. Pellety mają kształt mocno sprasowanych wałków o średnicy 6-8 mm i długości 2-3 cm. Paliwo to jest przyjazne środowisku naturalnemu, łatwe w transporcie, magazynowaniu oraz dystrybucji. Pellet ma niską wilgotność, a w czasie jego spalania powstaje niewielka ilość popiołu.

Zalety:

 • wysoka wartość opałowa,
 • zerowa emisja CO2,
 • łatwe i dogodne w użytkowaniu,
 • niskie koszty składowania i transportu,
 • odporne na samozapłon.

 

Brykiet drzewny – produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych tj. trociny, wióry czy zrębki. Odpady są sprasowywane pod wysokim ciśnienie bez użycia środków klejących.

Zalety:

 • duża gęstość,
 • wysoka wartość opałowa,
 • brak szkodliwych substancji,
 • niska zawartość popiołu.

 

Zrębki drzewne – rozdrobnione drewno w postaci długich ścinków o nieregularnych kształtach. Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia i sposobu składowania surowca.

Trociny – pochodzą z przeróbki drewna w tartakach a także są produktem ubocznym skrawania, frezowania itp. Jako materiał opalowy wykorzystywane są w postaci sypkiej lub sprasowanej oraz jako brykiety lub pellety.

Biomasa agro

Do produkcji biomasy agro najczęściej wykorzystuje się słomę, siano, rzepak, łuskę słonecznika.

Wierzba energetyczna – wykorzystywana w przemyśle energetycznym jako biopaliwo odnawialne. Zrębki z wierzby energetycznej to produkt powstały z rozdrobnienia wierzby. Wierzbę mokrą można rozdrabniać na plantacji za pomocą kombajnu, sieczkarni lub rębaka.

Pellet ze słomy – powstają w wyniku mechanicznego sprasowania rozdrobnionej słomy. Pelletowanie surowca odbywa się w sposób mechaniczny bez używania dodatkowych substancji zlepiających. Pellety mają niską zawartość wilgoci i popiołu.

Brykiet ze słomy – do ich produkcji wykorzystywana jest naturalna słoma. Z rozdrobnionej słomy, bez żadnych dodatków chemicznych, formowane są brykiety opałowe. W trakcie spalania brykietów powstaje niewielka ilość gazów a emisja dwutlenku węgla do atmosfery jest zerowa. Brykiety ze słomy są uniwersalnym paliwem opałowym i wykorzystywane są w tradycyjnych kotłach grzewczych jak również w ciepłowniach i zautomatyzowanych kotłowniach.

Pellet słonecznikowy – naturalne paliwo energetyczne o wysokich właściwościach energetycznych. Proces produkcji pelletów z łuski słonecznika polega na miażdżeniu pod wysokim ciśnieniem ziaren i łusek słonecznika tworząc małe granulaty. Produkt w takiej postaci pozostawia po spaleniu niewielką ilość popiołu. Surowiec w postaci pelletu wykorzystywany jest w małych i dużych elektrowniach oraz elektrociepłowniach.

Zalety stosowania biomasy:

 • przyjazna dla środowiska naturalnego,
 • jedno z odnawialnych źródeł energii,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zagospodarowanie odpadów produkcyjnych przemysłu leśnego i rolnego,
 • bezpieczny transport i magazynowanie.

Czytaj więcej